ای شما! ای تمام عاشقان هرکجا

نام یک نفر غریبه را، در شمار نامهایتان اضافه می کنید...؟!

صدایش کن...
آیا هنوز نیاموختی که...

آتشی که نمى سوزاند ابراهیم را

و دریایى که غرق نمی کند موسى را

کودکی که مادرش او را به دست موج هاى نیل می سپارد

تا برسد به خانه ی تشنه به خونش

دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند

سر از خانه ی عزیز مصر در می آورد

آیا هنوز هم نیاموختی که اگر همه ی عالم

قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند و خدا نخواهد نمی توانند ؟

پس به تدبیرش اعتماد کن

به حکمتش دل بسپار

به او توکل کن و به سمت او قدمی بردار

تا ده قدم آمدنش به سوى خود را به تماشا بنشینی...من مات من العشق ...

نابرده رنج، گنج به ما داده ای حسین ...

http://malaceim.persiangig.com/other/Copy%20of%20ZarihAsemani-Wide.jpg


آنچه امید دهد توبه من را این است

 پای العفو من از رحمت حق تضمین استمن اگر بر سر این سفره طمعکار شدم

 علت این بود که مهمانیتان رنگین استمیزبان، سفره برای دل مهمان چیده

 میهمان گر ننشیند سر آن توهین استتا که بیمار به لب آه کشد قبل همه

 این طبیب است که آماده سر بالین استبه من درد کشیده مده دارو آخر

 بیشتر، ناز طبیبانه مرا تزکین استدر سحر فیض عجیبی است که از برکت آن

 چشم از خانه گریزان، سحر حق بین استهر که گوید سخنی لحظه افطار ولی

 دم افطار فقط ذکر حسین شیرین استرمضان ماه حسین است خدا می داند

 ربناهای مرا ذکر حسین آمین استحاجت هر که در این ماه بُود حج اما

 دل ما را طلب کرب و بلا تسکین است
رفقای جان، میان اشکهای روضه ارباب، این کوچک سراپا تقصیر را هم یاد کنید.

یاعلی مدد

 

من عاشق رنگ ها هستم

تصور کنید اگر خدا دنیا را بدون رنگ آفریده بود...

هیچکس تماشا نمی کرد
هیچکس لذت نمی برد
هیچکس عاشق نمی شد

خدایا شکرت به خاطر رنگ ها...

***

می نویسم تا نوشتن از یادم نرود
می نویسم تا بعضی چیزها را به خودم یادآوری کنم

برای حال خوب ِ دلِ خودم می نویسم

حال دلتان خوب :)

Designed By Erfan Powered by Bayan